Beskrivning

Byarna Västerkulla och Österkulla förefaller namngivna med hänsyn till läget i förhållande till Ingås centrum. Någon av de äldre skrivningarna Kulla kan avse Västerkulla. Första gången byn omtalas kallas den Fredagskulla. Byn har också kallats Kyrkkulla på 1600-talet, möjligen för att den är grannby till kyrkbyn.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Äldre belägg

Westerkulla 1552

Se även

Fredagskulla Ingå

Kulla Ingå

Österkulla Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.