Beskrivning

Av tillnamnet Jute, som är mycket vanligt på medeltiden och senare. Från västra Nyland kan nämnas Anders Juthe 1441, Hans Jute 1441 och Jakob Jute 1544. Den sistnämnde innehade ett hemman på Orslandet och kan säkerligen sammanbindas med bynamnet. Avledning på

ans (Granlund 1965:64). Tillnamnet betyder egentligen ’dansk’ eller ursprungligen ’jyllänning’.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Äldre belägg

Jutans 1651

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.