Beskrivning

Flera nyländska åar har namn efter personer, och det är sannolikt att dessa personer hörde till de första svenskarna i bygden, kanske som ledare för inflyttande grupper. Fl. i Ingå är mansnamnet Inge, en kortform sannolikt av något namn på Ing-. Man kan fråga sig om denne Inge möjligen varit befryndad med Ingessönerna, den nyländska lagmansätt som varit inflytelserik bl.a. i Karis. Granlund 1956: 56, 1972:313, Anthoni 1970:36.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Anthoni, Eric, 1970: Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 442. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1972: Uudenmaan asuttaminen paikannimien valossa. I: Nimikirja, s. 313–321. Kalevalaseuran vuosikirja 52. Helsinki, Porvoo.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Jnga 1335 *

Jngaa 1369

Jnghaa 1392

Ingo 1441

Jngo 1527

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.