Beskrivning

Uttalet är förmodligen påverkat av skriften. Fl. är snarast en form av Karl, men kan också tänkas vara adj. kall, vilket får stöd av belägget 1527 (i avskrift, kan vara en tolkning). Fl. Kall- förekommer i flera andra bynamn: Kallby i Tenala, Kallbacka i Snappertuna. Brenner 1936a:501.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Källor

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Kallekullæ 1451

Kaldekulla 1527 *

Kallekulla 1538

Se även

Kallbacka Snappertuna

Kallby Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.