Beskrivning

På 1500-talet parallellnamn till Esby och Kasaby. Sannolikt *Tordsarva gård, med arve ’arvinge’. Mansnamnet Thordher ingår också i följande bynamn, Torsböle.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Torsargordh 1551

Torszaregårdh 1557

Se även

Esby Karis

Kasaby Karis

Torsböle Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.