Beskrivning

Fl. personbetecknande, knappast dial.ordet rås ’kärr, långsträckt dalgång, råk i isen’ (Granlund 1956:289 ff.) eller, som det har förmodats, fi. *ruotsin ”svensk” (Kerkkonen 1952:114). Man kan tänka på Rodhger, som är väl belagt i Finland, ehuru inte i Nyland (Thors 1959:77), eller på Rodlaf i namnet Rullarsböle.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rodzböle 1520 *

Roosböle 1540

Rödzböle 1551

Rådzböle 1556

Se även

Rullarsböle Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.