Beskrivning

Någon säker tolkning har inte framlagts. Kanske av mo ’skog på sandmark’, och subst. älg eller möjligen den utvidgade formen älge ’älgbestånd’, jfr Älgö, Ekenäs. Fl. kunde vara ett binamn Älgh(e). Harald Torstensson Ælg var fogde i Tavastland omkr. 1300.

Namnelement

mo De flesta av inemot 30 bynamn som slutar på -mo är av finskt ursprung och deras sl. är i regel fi. maa ’land, (större) ö’, vars långa a-ljud regelmässigt skall övergå till å under fornsvensk tid. Till typen hör Eugmo, Innamo, Karkmo o.s.v.. och också många skärgårdsnamn som inte har blivit bynamn i Österbotten, Åboland och Nyland. Zilliacus 1989:50, Naert 1995:162. Några av namnen på -mo hör dock hemma bland namn på -o, d.v.s. är personnamnsformer som börjat fungera som ortnamn. Också det svenska ordet mo ’sandig mark’ eller dylikt anses ingå i ett 40-tal finlandssvenska ortnamn.Valtavuo-Pfeifer 1998:122, LEX.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Älgemo 1405 *

Elinmo 1547

Elimo 1549

Elimå 1558

Se även

Älgö Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.