Beskrivning

Namnet har ursprungligen av allt att döma syftat på den trånga dal som i nordvästlig riktning går från Pojoviken in mellan Skuruberget och Skurubackens berg. Dial. skuru, skɷrɷ är identiskt hsv. skåra. Dalens namn blev byns.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skuru 1359

Skuruby 1557 *

Skurunn 1559

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.