Beskrivning

Bolet omfattade Ingvaldsby, Högben, Brokarböle, Mjölbolsta och Mangård. Ett gods Lakulla omtalas 1347 och kan tänkas ha varit huvudort i bolet. Kerkkonen 1952:123. Ordet kulle är ofta ortnamnsbildande, flera gånger också i bynamn. Fl. i Lakulla möjligen mansnamnet Lave, belagt bl.a. i Karis (Thors 1959:72). Se Lågbacka.

Namnelement

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kulla bol 1451

Kulle bol 1539

Kullo bol 1564

Se även

Brokarböle Karis

Högben Karis

Ingvalsby Karis

Lågbacka Karis

Mangård Karis

Mjölbolsta Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.