Beskrivning

Torskulla var ett äldre namn på Kurby. Sl. är kulle, fl. kan tolkas på olika sätt utgående från de gamla skrivningarna: mansnamnet Tord eller törne. Något levande uttal finns inte. Namnparet Torskulla / Kurby, motsvaras i skärgården av Torsö / Kurö.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Torskulla 1540

Torneskulla 1549

Törniskulla 1553

Törneskulla 1556

Se även

Kurby Snappertuna

Torsö Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.