Beskrivning

Mora delades på 1500-talet i Bengtsmora och Båtsmora, men namnet förekommer fortfarande med syftning på bägge byarna (Solstrand). Som beläggen visar har namnet plural form. Namn på -mor och -mora är tämligen sällsynta. De förekommer på Åland och i Nyland, främst västra delen. Ordet mor har använts om ’sank skog’. I de finlandssvenska dialekterna är det osäkert belagt. Det kan inte anses uteslutet att detta osammansatta Mora är ett lånenamn (Mora i Dalarna t.ex.). Solstrand 1940:27, Thors 1953a:76.

Namnelement

mor(a) Några västnyländska bynamn innehåller -mora: Båtsmora, Bengtsmora m.fl. Ordet mor(a) bildar också förled i Morby och ingår i odlingsnamn framförallt i västra delen av Nyland. Ordet betecknar ’(sank) skog’. I dialekterna är det osäkert belagt. Thors drar av utbredningsbilden i Sverige slutsatsen att namntypen har överförts från norra Svealand, där den har sitt utbredningscentrum (1953a:76 ff.). Valtavuo-Pfeifer 1998:121.

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Thors, Carl-Eric, 1953a: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Studier i nordisk filologi 42:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 339. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Mora 1540

Morom 1551

Se även

Båtsmora Karis

Bengtsmora Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.