Beskrivning

Jällsby har uppgått i Knapsby. En av gårdarna i den f.d. byn heter Jälls. Om beläggen med uddljudande e tas till utgångspunkt leds tankarna till mansnamnet Elef (Thors 1979:20). Uttalet jells kan då avspegla en spontan diftongering av långt e eller bero på att prep. i har hänförts till namnet, såsom ibland har skett (t.ex. Jeppo). En Elewer Öthstenson omtalas 1392 i Karis.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1979: Några finländska namn på -by. I: Namn och bygd 67, s. 20–25.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Jelsby 1540

Elssby

Jelsseby 1541

Elsby 1544

Ielsby 1551

Se även

Jeppo Jeppo

Knapsby Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.