Beskrivning

Jussarö är ingen by, kameralt sett, men som ö betydligt större än många byar och dessutom en för segelsjöfarten betydelsefull ö. Namnet har på goda grunder härletts från ett Juutinsaari ”Danskön” (Granlund 1963:160 ff.).

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Granlund, Åke, 1963: Nylandsdelen av det danska itinerariet. I: Namn och bygd 50, s. 135–162.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Juxaræ ca 1250

Jusar 1547

Jussar 1581

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.