Beskrivning

Skavistad är det gamla namnet på Billnäs. Något namn tillhörande de urgamla namnen på -stad är detta knappast, men det kan röra sig om uppkallelse, varvid fl. sannolikt är ett personnamn *Skavi som anses ingå i vissa ortnamn i Sverige. Vanligen har man ansett att bakom namnet ligger en sammansättning *skavastadher ’plats där man skaver bark (skav)’. Träd har barkats, och bark har använts bl.a. till kreatursfoder. (Thors 1958:21 ff. som citerar Granlund 1956, Brink 1987:105 som citerar Thors).

Källor

Brink, Stefan, 1987: Nordisk bebyggelseonomastik. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 99–110. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1958: Om finländska namn på -sta. I: Namn och bygd 45.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skawastadhe 1326 (?)*

Skawistade 1335 *

Skæsta ca 1485

Skåwasta 1528 *

Skauasta 1544

Se även

Billnäs Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.