Beskrivning

Det ursprungliga namnet är Boda, en flertalsform av ordet bod, åsyftande fiskebodar eller fäbodar (Rask 1991:40). Fl. Gammel- och Ny- har tagits i bruk för att särskilja bydelar, senare separata byar.

Namnelement

boda, bo Denna slutled uppträder i 22 bynamn som -boda och dessutom några gånger nersliten till -bo. Talrikast är namnen på Åland, men de glesnar österut och upphör efter västra Nyland. I Österbotten saknas bynamn av detta slag. Formen på -a är ursprungligen en pluraländelse men har omvandlats till suffix (se -a). I skärgården synes namnen i främsta rummet ha åsyftat sjöbodar, men i Sverige har de sammankopplats med fäbodväsendet, och samband med fäbodar har antagits också i Finland. Också bodar på avlägsna slåttermarker och förvaringsbodar av olika slag kan tänkas åsyftade. I Hälsingland synes liknande namn ha åsyftat hus som man bott i om sommaren (Brink 1984:81), måhända även annorstädes. Namntypen har varit i bruk från vikingatiden och långt framåt. De finlandssvenska bynamnen härstammar säkerligen från vår medeltid. Namnexempel: Brännboda, Hastersboda, Vessingsboda, Skogboda, Boda, Bo(d)näs. Förleden i namn på -boda är ofta ett personnamn. Thors 1953b, Hellberg 1987:123, Ståhl 1970, Pamp 1988:50 f.

gammel Förleden Gammel- uppträder i materialet ett dussin gånger. Vanligen relateras härmed en äldre bebyggelse till en yngre, som kanske utgått från den gamla eller uppstått i närheten av den.

ny Namn med fl. Ny- står ofta om också inte alltid i kontrast till namn med fl. Gammal-.

Källor

Rask, Henry, 1991: Snappertuna. En kustbygds hävder. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Boda 1455

Bodom 1553

Bodaby

Gammelboda 1703 jb

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.