Beskrivning

Av fi. kotka ’örn’ och ranta ’strand’. En saklig parallell är ett annat namn längre norrut i Hölklotfjärden, nämligen Örnviks viken. Kotkaranta har sannolikt avsett den jämförelsevis höga stranden längst inne i Heimlaxviken (Ritva Liisa Pitkänen). Uttalet med -rkr- beror på en assimilation i den komplicerade konsonantgrupp som uppstår när förledens slutvokal tenderar att falla bort.

Namnelement

-a Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kotkaranta 1536

Kodkaranda 1549

Kåtkaranda 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.