Beskrivning

I Karis omtalas 1392 en Anders Billa arwe, 1450 Michael Billarffue och 1468 Paval Bellarff. Tillnamnen skall säkerligen sammanställas med bynamnet, som alltså är ett arvaby-namn. Arvlämnaren har hetat Bille. Det namnet ingår även i Billskog i Degerby och Billböle i Västanfjärd. Personnamnet har bl.a. kombinerats med ett danskt adelsnamn Bille (Solstrand 1940:19). Måhända är det här en kortform av Birger (jfr Modéer 1964:40).

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Billareby 1540

Bijlareby

Bellerby 1541

Se även

Billböle Västanfjärd

Billskog Degerby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.