Beskrivning

Danskarby har antagits utgå från ett *Danska-arva-by ’Danskes arvinges by’ (Pipping 1918:14, Jansson 1930:250, Thors 1978b:18). Arvlåtaren skulle alltså ha haft (bi)namnet Danske. Detta ingår även i några andra sydfinländska bynamn såsom kanske Danskog i Ekenäs.

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Källor

Jansson, Birger, 1930: Byarnas och gårdarnas namn (i Kyrkslätt). I: Jansson, Algot... s. 246–276.

Pipping, Hugo, 1918: Finländska ortnamn. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1978b: Om namn på -by i Finland. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1978, s. 9–23.

Äldre belägg

Danskaby 1540

Danskarby 1543

Dansko 1551

Danskareby 1562

Se även

Danskog Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.