Beskrivning

Rullarsböle förekom som namn på Junkars under ett tiotal år på 1500-talet. Samma bynamn finns i Snappertuna. Det har tolkats som ett *Rodhlafsböle. Skrivningarna utan -s tillåter också ett *Rulla-arva-böle ’Rulles arvinges böle’, personnamnet kunde då vara en kortform av det nämnda. Pipping 1928:18.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Pipping, Rolf, 1928: Anteckningar om nyländska ortnamn. I: Studier i nordisk filologi 18.

Äldre belägg

Rullaböle 1543

Rullarsböle 1549

Rularböle 1554

Se även

Junkars Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.