Beskrivning

Ett *Bonda-arva-by ’Bondes arvinges by’, Bonde är ett fsv. mansnamn, men det är också känt som tillnamn: Thord Röriksson Bonde, slottsfogde på Raseborg, ägde i början av 1400-talet jord i Kyrkslätt som han hade köpt av Padis kloster 1407 (Jansson, A. 1930).

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Källor

Jansson, Algot (redaktör), 1930: Kyrkslätt förr och nu. Till 600-årsfesten utgiven av Kyrkslätt hembygdsförening. Helsingfors.

Äldre belägg

Bondeby 1532 *

Bondareby 1538

Bondarby 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.