Beskrivning

Det enda belägget ger svagt underlag för någon tolkning. Marsarby tillhörde Bergströms bol och kan ha funnits i trakten av Hirsala. Kanske ett arv-namn.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

Äldre belägg

Marssarby 1560

Se även

Bergström Kyrkslätt

Hirsala Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.