Beskrivning

Vittkars som byn senare hette försvann när byn förenades med Kvasborg till Torsvik. De äldre skrivningarna antyder ett finskt *Vitikkala, ett namn som finns på flera ställen i Satakunta och Tavastland och innehåller det inlånade tyska personnamnet Witicha, Wittke, Wedecke, Witecke (Uusi suomalainen nimikirja). En form *Vitkal har utbyggts med det vanliga bebyggelsenamnssuffixet -s, varefter -als > ars, då mellanljudet blivit otydligt.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Wittkalaby 1540

Witkallaby 1544

Vittkaby 1549

Vitkaby 1553

Se även

Kvasborg Kyrkslätt

Torsvik Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.