Beskrivning

Leivosböle har antagits innehålla ett mansnamn *Levald och böle (Jansson, B. 1930:254). Det är inte belagt i Finland och i Sverige endast som konstruktionen *Lidhvald (i ortnamnet Lidualtzflotta, Lundgren-Brate). Mycket osannolikt. En utgångsform *Leikvalls- är tänkbar, i så fall en variant till lekisvall, ingående i bynamnet Leksvall i Ekenäs. En utveckling k > gh > 0 är möjlig.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Lundgren, Magnus, Brate, Erik, och Lind, E.H., 1892–1934: Svenska personnamn från medeltiden antecknade och ordnade. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv. Svenska landsmål 10: 6-7.

Jansson, Birger, 1930: Byarnas och gårdarnas namn (i Kyrkslätt). I: Jansson, Algot... s. 246–276.

Äldre belägg

Leualsböle 1540

Leuasböle 1541

Lewalzböle 1544

Leuosböle 1546

Leijuosböle 1558

Se även

Leksvall Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.