Beskrivning

Nissby har uppgått i Masaby och motsvaras i våra dagar av hemmanet Nissniku. Fl. är formen Nisse, av Nils, Nikolaus. Nissby ägdes 1557 av Gregorius Nilsson och gick i arv från far till son ända till 1709 (Nummelin 1930:623). I hemmansnamnet Nissniku ingår en annan kortform för Nils, nämligen Niku.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Nummelin, Arvid, 1930b: Korta hemmanshistoriker. I: Jansson, Algot..., s. 547–672.

Äldre belägg

Nesby 1551

Nisseby 1553

Næszby 1556

Nisby 1558

Se även

Masaby Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.