Beskrivning

Det finns ett i Finland vanligt Kaupe, Kauppi, som är en kortform av Jakob, Jakauper. Detta har varit särskilt vanligt i Tavastland. Men då inga spår av diftong förekommer i Köpas förefaller det troligare att här ingår ett binamn Köpe, betraktat som en kortform av Köpman eller av samma typ som det danska Kiöbe.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Äldre belägg

Kiöpeby 1540

Köpeby 1541

Köpans 1560

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.