Beskrivning

Före 1556 kallas byn Bodkulla, därefter förkommer även Tolls som mot slutet av århundradet blir enarådande. Fl. är mansnamnet Tholf, kan vara förkortning av Thorolf (Thors 1959:89). Samma namn ingår i bynamnet Tolvsnäs i Kimito (och i fi. Tohloppi).

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Tolsby 1556

Toolsby 1557

Thols 1565

Dolsby 1566

Tålsby 1573

Se även

Bodkulla Kyrkslätt

Tolvsnäs Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.