Beskrivning

Namnet har diskuterats av flera forskare, översiktligt hos Granlund 1956:95 f. Det finns flera andra namn med fl. Töl-, och i allmänhet har man tänkt sig att den syftar på naturförhållanden, närmast sankmark. Men det förefaller troligt att fl. i bynamnet Tölby i Korsholm är ett personnamn, en kortform till Thyrgils. Måhända innehåller Tölö en hypokorism av samma namn. Sl. -by är förmodligen ett kameralt tillägg. Diskussionen har förts vidare av Kepsu, som nämner ett antal uppenbart sekundära namn, bildade till bynamnet. Från ett av dessa, Tölö träsk, anser han dock att bynamnet har utlösts. Det kan, menar han, ha varit finskt och obegripligt för de svenska inflyttarna (2005:176). Någon tillfredsställande förklaring har namnet Tölö (fi. Töölö) hittills inte fått, anser Suomalainen paikannimikirja.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Kepsu, Saulo, 2005: Uuteen maahan. Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 1027. Helsinki.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Töloby 1540

Tölom 1545

Tölleby 1546

Töloo

Tölo 1547

Andra språk

Finska: Töölö

Se även

Tölby Korsholm

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.