Beskrivning

Dickursby anses innehålla mängdbeteckningen fsv. deker ’tio stycken skinn eller pergament’. Den är inlånad i finskan i formen tikkuri, en dialektform dikur med betydelsen ’flock, hop’ är antecknad i sv. Österbotten. Den sakliga bakgrunden är svår att fastställa. Det kan ha förkommit skinnhandel på platsen, den kan ha köpts eller arrenderats för ett visst antal skinn, den kan ha haft anknytning till en person med ordet som binamn. För alla dessa tydningar kan parallellfall anföras. Granlund 1956:213 o. hänv. Kepsu (2005 s. 76) finner förklaringen osannolik och tänker sig ett äldre okänt finskt namn som utgångspunkt.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Kepsu, Saulo, 2005: Uuteen maahan. Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 1027. Helsinki.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Dikursby 1501

Dickursby 1540

Dekursby 1544

Dickersby 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.