Beskrivning

Räckhals antas vara bildat av fsv. rækhals ’den som sträcker på halsen’. Samma namn förekommer i Danmark och är förmodligen bildat efter tysk modell. Thors 1949a:105 f.

Källor

Thors, Carl-Eric 1949a: Räckhals. En namnstudie. I: Studier i nordisk filologi 39. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 323. Helsingfors.

Äldre belägg

Reckhals

Reckhalsböhle 1401 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.