Beskrivning

Stad 1874. Sl. knappast ed(e), se namnelementet ö. Fi. Hanka, Hankala är vanligt (Nimiarkisto, jfr Pitkänen 1985:220 ff.). Måhända Hanka > Hanga (jfr Pitkänen anfört arbete 63) och (trycksvagt som i *Hanga udd) > Hangi jämte förmjukning

g > j. Slutvokalen (e, i) har uppfattats som ö. Om hanka se Hangist. Fi. Hanko väl från Hangö.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Hangö (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hangethe ca 1250

Hangedis bol 1451

Hangö 1509

Andra språk

Finska: Hanko

Se även

Hangist Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.