Beskrivning

Bengtsår är antagligen från början finskt, liksom vissa andra önamn i trakten (Jönsår, Lackisår). Men fl. har i svenskt bruk omtolkats som namnet Bengt. Möjligen har alltså det finska namnet haft en motsvarighet till detta, t.ex. Pentti, av Benedictus. Pitkänen vill dock i fl. se pärnä ’lind’ (1985:193). Jfr Pensalo i Finby m.fl. Härtill ansluter sig också Örnmark (1999:36). Sl. är -saari ’holme’.

Källor

Örnmark, Michaela, 1999: Bynamn i västra Nyland i ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. Avhandling pro gradu. Institutionen för nordiska språk, Helsingfors universitet.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Hangö (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Bensarby 1549

Pensarby 1550

Bensare 1552

Bensar 1553

Bentshåår

Benttsåår 1556

Se även

Pensalo Finby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.