Beskrivning

Namnet som sådant är säkert finskt. Man har utgått från ett park(k)a, genitiv parghan, vars gh i fi. senare har fallit bort (jfr fi. Parainen). I svenskan har det ersatts med g. Säkerligen är det från början fråga om ett personnamn och ett därtill bildat inbyggarnamn. Till samma typ hör Parkano m.fl. Jfr också Parsby. Personnamnsgruppen har av Viljo Nissilä förenats med det ortodoxa Parfenij. Det har också hänvisats till ett germanskt personnamn, Bareke, Barke. Eventuellt kunde Bartolomeus vara utgångspukten, jfr Petrus-Pekka, Johannes-Jukka,

Jeremias-Jarkko m.fl. Jfr Uusi suomalainen nimikirja. De finska namnen på -nen motsvaras ofta av sv. -s. Referat och diskussion hos Pitkänen (1985:305 f.) som anknyter till olika personbeteckningar. Belägg och diskussion samt personnamnstolkning även hos Suistoranta 1985 med hänvisningar.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Suistoranta, Kari, 1985: Paraisten historia. Turku.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Paruasa 1329

Pargasum 1338

in Pargasa 1344

Pargas 1425

Andra språk

Finska: Parainen

Se även

Parsby Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.