Beskrivning

Tolkningen försvåras av att beläggen är så sena, vilket beror på att Houtskär inte har betecknat någon by. Bakom den nutida formen ligger enligt ett ganska allmänt antagande ett fi. *Hautasaari, vari fl. hauta har betydelser som ’grav, notvarp, bottensänka’. Pitkänen 1985:233. Zilliacus har föredragit en utgångsform *Hautasalo, vars sl. passar bättre för en stor ö, och menar att fl. syftar på forngravar (1997:37). Imponerande gravrösen, synliga från havet, ger en konkret bakgrund för tolkningen. Skrivningarna med -ou- motsvarar ett äldre utvecklingsstadium för diftongen. Dialekten borde efter en ostörd utveckling haft ett uttal med -öu-diftong. Uttalet med långt o är ett högsvenskt läsuttal. Sl. -skär är en översättning av -saari eller enligt Zilliacus en skrivarombildning av -salo, dial. *-säl(u), varifrån en ombildning till -skär lätt kunnat ske.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Zilliacus, Kurt, 1997: Vad ortnamnen berättar. I: En bok om Houtskär. I, s. 33–52. Utgiven av Houtskärs kommun.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Houtskäär 1634

Hootskiär 1688

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.