Beskrivning

Gammal hamnplats. Ett högt berg ligger nordväst om hamnen. Eventuellt uppkommet ur *Bergö hamn. Zilliacus 1966:169.

Namnelement

utbyskatt Termen ingår inte i några namn men används i sydvästra Finland om bydelar som ligger inom andra byars område. Det är ofta fråga om obetydliga områden.

Källor

Zilliacus, Kurt, 1966: Ortnamnen i Houtskär. En översikt av namnförrådets sammansättning. Studier i nordisk filologi 55. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 416. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Berghampn 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.