Beskrivning

Namnet förefaller ha innehållit ett niemi ’udde’ som sl.; övergång nim > nom förekommer också i andra namn (Granlund 1956:354). Fl. är svårtydd, den kan t.ex. anknytas till olika bynamn i Egentliga Finland såsom Kärki, Kärkkinen, Keerla. Pitkänen 1985:114, 337.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kerna 1540

Kärnim

Kærnom 1559

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.