Beskrivning

Sl. är fi. maa ’land, större ö’, även ’ödemark’, fl. sydän ’hjärta’ men också ’centrum’ el.d. Jfr sydäntalvi ’mitt i vintern’ , sydänmaa ’ödemark skogstrakt’ (Pitkänen 1985:263). Ett samband med Sydänperä är tänkbart.

Namnelement

mo De flesta av inemot 30 bynamn som slutar på -mo är av finskt ursprung och deras sl. är i regel fi. maa ’land, (större) ö’, vars långa a-ljud regelmässigt skall övergå till å under fornsvensk tid. Till typen hör Eugmo, Innamo, Karkmo o.s.v.. och också många skärgårdsnamn som inte har blivit bynamn i Österbotten, Åboland och Nyland. Zilliacus 1989:50, Naert 1995:162. Några av namnen på -mo hör dock hemma bland namn på -o, d.v.s. är personnamnsformer som börjat fungera som ortnamn. Också det svenska ordet mo ’sandig mark’ eller dylikt anses ingå i ett 40-tal finlandssvenska ortnamn.Valtavuo-Pfeifer 1998:122, LEX.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Södenmo 1540

Sijdemo 1556

Se även

Sydänperä Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.