Beskrivning

Namnets finska form är Nauvo. Man tänker sig att ett finskt personnamn Nako, gen. Naghon, ligger till grund för ortnamnen, kanske en gång *Naghonmaa ’Nakos land, ö’. Till mansnamnet har flera ortnamn bildats i Egentliga Finland. En fornborg i Pemar heter Nakolinna och har förmodats uppkallad efter en hövding. En annan möjlighet ger likheten med estniska namn som Navaste och Nava, det senare namn på en by på Ösel. Naukaln heter en udde på Storlandet i Nagu, vilket kan tolkas så att just den ön varit den ursprungliga namnbäraren. Diskussion hos Pitkänen 1985:302, Naert 1985.

Källor

Naert, Aino, 1985: Sockennamnet Nagu - Nauvo, ett gammalt önamn i Åbolands skärgård. I: Namn och bygd 86.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Nave

Nawe

Naw 1395

Någw 1463 *

Naffw 1464

Näffw 1474 1478

Naau sn 1540

Andra språk

Finska: Nauvo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.