Beskrivning

Fi. *Pärnäsaari ’Lindholmen’ enligt Pitkänen (1985:71). Sl. är säkert fi. saari ’holme’, men fl. låter sig inte lika lätt förbindas med pärnä ’lind’. Då adj. pieni ’liten’ inte enligt Pitkänen förekommer i sydvästfinska ortnamn, återstår möjligheten av ett personnamn Bene(en form av Benedictus) med finskt uttal. Så har fl. tolkats av Naert 1995:130 f.

Källor

Naert, Aino, 1995: Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 20. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Pensor 1540

Peensoor 1559

Andra språk

Finska: Pärnäsaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.