Beskrivning

Säkerligen av ett personbinamn. I finl.sv. dial. användes (halv)köling om ’halvvuxen pojke’ (Thors 1972:13). Man kan dock snarare komma att tänka på ett inflyttarnamn. Jfr Kölinge i Uppland. Ståhle 1946:326 ff., Fortelius 1999:40 f.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1972: Ortnamn och bebyggelse i Åboland. I: Folkmålsstudier XXI.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 16. Lund.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kölingh 1540

Kellingebij 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.