Beskrivning

Namnets nutida form kan lätt tolkas som fi. silta ’bro’ med bebyggelsesuffix -la. Pitkänen 1985:258 med hänv. De äldre skrivningarna kan tas till utgångspunkt också för en svensk tolkning. Det finns flera andra namn på -dal i Pargas. Fl. kunde i så fall vara ett personnamn. Av Sylvester m.fl. förekommer kortformer som Sille. Jfr Sillböle i Tenala, Syllöda i Saltvik.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sylledala 1504

Sildal 1533 *

Se även

Sillböle Tenala

Syllöda Saltvik

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.