Beskrivning

Belägget med -böle beror möjligen på sammanblandning med Skräbböle. Ett ord skrubba f. ’skreva, klyfta, vrå’ finns i finlandssvenska dialekter. Det har antagits föreligga i hemmansnamnet Stor- och Lillskrubb i Kronoby.

Namnelement

boda, bo Denna slutled uppträder i 22 bynamn som -boda och dessutom några gånger nersliten till -bo. Talrikast är namnen på Åland, men de glesnar österut och upphör efter västra Nyland. I Österbotten saknas bynamn av detta slag. Formen på -a är ursprungligen en pluraländelse men har omvandlats till suffix (se -a). I skärgården synes namnen i främsta rummet ha åsyftat sjöbodar, men i Sverige har de sammankopplats med fäbodväsendet, och samband med fäbodar har antagits också i Finland. Också bodar på avlägsna slåttermarker och förvaringsbodar av olika slag kan tänkas åsyftade. I Hälsingland synes liknande namn ha åsyftat hus som man bott i om sommaren (Brink 1984:81), måhända även annorstädes. Namntypen har varit i bruk från vikingatiden och långt framåt. De finlandssvenska bynamnen härstammar säkerligen från vår medeltid. Namnexempel: Brännboda, Hastersboda, Vessingsboda, Skogboda, Boda, Bo(d)näs. Förleden i namn på -boda är ofta ett personnamn. Thors 1953b, Hellberg 1987:123, Ståhl 1970, Pamp 1988:50 f.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skrobbaby 1474 1477

Skrobböle 1540

Skrobo 1661

Se även

Skräbböle Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.