Beskrivning

Fi. *Pärnäsaari ’Lindön’. Möjligen sekundärt i förhållande till Storpensar i Houtskär, som ligger nära intill. Pitkänen 1985:71. Från trädnamnet härleds namnförleden också av Fortelius 1999:20 f. Värd beaktande är väl också tanken att fl. är ett personnamn, Bene, Benedictus (Naert 1995:131).

Källor

Naert, Aino, 1995: Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 20. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Pensar 1491

Lillepensor 1542

Andra språk

Finska: Pärnäsaari

Se även

Storpensor Houtskär

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.