Beskrivning

Fi. *Kuopoinen förefaller vara en form att utgå från. Fortelius (1972) tänker sig att där döljer sig en form av namnet Jakob. Pitkänen konstaterar, att någon sådan form inte är känd och vill i stället ansätta ett *Kaupoinen från Kauppa, Kauppi = Jakob (1985:288), vilket dock ställer sig ljudhistoriskt svårt. Det ortodoxa namnet Prokopios skulle ge en bättre utgångspunkt. Kortformerna av detta har i huvudsak östlig utbredning, men det är inte helt okänt i sydvästra Finland. Uusi suomalainen nimikirja: Koponen, Kuopio. Fortelius har återkommit till namnet (1999:38), och tänker sig nu ett mansnamn, besläktat med kuoppa ’grop’ eller ”en finsk kortform av namnet Procopius”.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Fortelius, Bertel, 1972: Tillhörighetsangivande namn på gård i by i Korpo. En undersökning av personnamn och personbeteckningar i ortnamn. Meddelanden från institutionen för nordisk filologi vid Turun Yliopisto. 3. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Koposby 1540

Koponbij 1562

Andra språk

Finska: Kuopoinen

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.