Beskrivning

Namnet är säkerligen finskt, men för övrigt oklart. Suffixet -io, - är vanligt i finska ortnamn, ofta, synes det, i namn som utgår från personnamn. Sammanställning med jänis ’hare’ och ina ’ett slags not’ har försökts. Diskussionen är refererad i Pitkänen 1985:283 f., där slutligen ett samband med det estniska Injo antyds. Detta har tolkats som ett ånamn. Tanken att Iniö utgår från ett personnamn synes tilltalande, då också flera liknande namn i området tycks göra det. Jfr Innamo i Nagu och Innilä i Tövsala. Och kanske är personnamnet, såsom Jouko Vahtola har föreslagit (1980:216), en kortform av Innocentius, påvenamn på 1200-talet och tydligen förr ganska spritt som personnamn (Uusi suomalainen nimikirja: 359).

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Vahtola, Jouko, 1980: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia historica septentrionalia. 3. Rovaniemi.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

jnnieboll 1463

Jniå 1539

Se även

Innamo Nagu

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.