Beskrivning

Loskarnäs kunde sammanföras med namnen på -kar(lar), vanliga på Åland. *Loffskarla-(?) och näs. Se Lofsdal. Att namnet såsom antagits skulle ha med löskerkarl att göra (Suistoranta 1985:18) kan anses utslutet.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Suistoranta, Kari, 1985: Paraisten historia. Turku.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Loskarnes 1540

Se även

Lofsdal Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.