Beskrivning

I allmänhet tolkat som fi. *Luotolaksi av luoto ’grund, skär’ och laksi ’vik’. Karsten 1923:161. Ett Lotsor < *Luotosaari i samma område hör säkerligen samman med det gamla viknamnet. Fl. är vanligare österut i Finland (Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Äldre belägg

Lotelax 1543

Lotlax 1546

Låtelaxby 1547

Lootlax 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.