Beskrivning

Att sl. är fi. joki ’å’ är uppenbart. Fl. har i allmänhet härletts från fi. kauha, vars vanliga betydelse är ’skopa’. Det finns paralleller till utvecklingen au > ou eller dylikt. Jfr Kovjoki i Nykarleby. Karsten 1923:159. Vad de mycket vanliga finska sjö- och ånamnen med denna fl. egentligen åsyftar är inte klarlagt. Man måste medge att de äldsta skrivningarna kan framkalla någon osäkerhet beträffande tolkningen av fl. Fi. tillnamnet Kouvo? Jfr Uusi suomalainen nimikirja.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kouiiock

Kouiock 1543

Koyuiock 1544

Kåffuiock 1548

Kåuijoki 1571

Se även

Kovjoki Nykarleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.