Beskrivning

Bynamn av denna typ, med en landskapsbeteckning som fl., anses allmänt taget höra till det äldsta skiktet av namn på by. Med hänsyn till namnsituationen i övrigt i Vörå måste Bergby ändå betraktas som jämförelsevis ungt. Det enda berg som namnet kan anknytas till är Vörsberget på gränsen till grannbyn Koskeby. Det låter tänka sig att byns ursprungliga namn har varit Veru eller liknande, och då detta blivit sockennamn (före 1500) det nya namnet tagits i bruk för byn. Huldén 1997c. Byns finska namn är Kärpänkylä, efter hemmanet Kärp (fi. kärppä ’hermelin’).

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Huldén, Lars, 1997c: Sockennamnet Vörå i saklig belysning. I: Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:18.

Äldre belägg

Bergby 1544

Andra språk

Finska: Kärpänkylä

Se även

Koskeby Vörå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.