Beskrivning

Fi. reki’släde’ och joki ’å’. Karsten 1923:166. Kanske snarare av personnamnet Reki < Gregorius. Huldén 1987:155. Jfr Gregers Räky i Vörå redan 1478. Beträffande brukad form av förnamnet som tillnamn se Miemois.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1987: Bynamnen i Österbotten. I: Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning, s. 149–158. Studier i nordisk filologi 67. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Äldre belägg

Rekiioki 1478

Reckiöö 1543

Recköö 1544

Rekiöö 1546

Rekyoky 1547

Rekeiocki 1551

Se även

Miemois Vörå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.