Beskrivning

Enligt sägnen har ön skänkts till Hyppeis av en bonddotter, en jungfru. Ordet jungfru är dock vanligt i ortnamn och syftar ofta på trånga passager, ibland på mytiska väsen. Det finns två jungfrudanser på ön. Det ursprungliga namnet Hyndskär innehåller som fl. hynda ’tik’ och är möjligen nedsättande. Zilliacus 1966:261f.

Namnelement

utbyskatt Termen ingår inte i några namn men används i sydvästra Finland om bydelar som ligger inom andra byars område. Det är ofta fråga om obetydliga områden.

Källor

Zilliacus, Kurt, 1966: Ortnamnen i Houtskär. En översikt av namnförrådets sammansättning. Studier i nordisk filologi 55. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 416. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hynd skeer 1539

Se även

Hyppeis Houtskär

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.